Shpërblimi i dëmit material dhe jo material

Përshkrimi

• Dëmi material dhe jo material sipas LMD-së;

• Përgjegjësia për shpërblimin e dëmit material dhe jo material;

• Kriteret për përcaktimin e lartësisë së dëmit material dhe jo material;

• Mënyra e të provuarit në procedurën e shpërblimit të dëmit material dhe jo material;

• Praktika për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jo material;

Objektivat

• Interpretojnë dhe zbatojnë drejt dispozitat lidhur me përgjegjësinë e dëmit material dhe jo

material;

• Vlerësojnë drejtë kriteret për përcaktimin e dëmit material dhe jo material; dhe

• Zbatojnë drejtë dispozitat, lidhur me caktimin e lartësisë për shpërblimin e dëmit material

dhe jo material;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Ahmet Idrizaj

  • 26 Shtator