Ekzekutimi i masave dhe dënimeve ndaj të miturit

Përshkrimi

• Ekzekutimi i masave të diversitetit dhe masave edukative;

• Ekzekutimi i gjobës dhe urdhrit për punë në dobi të përgjithshme;

• Ekzekutimi i burgut për të mitur;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Analizojnë drejtë rolin e gjyqtarit për të mitur në procedurën e ekzekutimit të masave dhe

dënimeve për të mitur;

• Zbatojnë drejtë dispozitat e shqyrtimit, dhe zëvendësimit të masave dhe dënimeve;

• Identifikojnë rastet kur të miturve duhet pushuar ekzekutimin masave dhe dënimeve;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rasim Rasimi

Isuf Sadiku

  • 27 Shtator