Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare

Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare

Përshkrimi

• Keqpërdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar;

• Keqpërdorimi i informatës zyrtare;

• Konflikti i interesit

• Përvetësimi dhe mashtrimi në detyre

• Mashtrimi në detyrë;

• Përdorimi i paautorizuar i pasurisë;

• Marrja dhe dhënia e ryshfetit, dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj;

• Ushtrimi i ndikimit;

• Nxjerrja e kundërligjshme e vendimit gjyqësor;

• Zbulimi i fshehtësisë zyrtare;

• Falsifikimi i dokumentit zyrtar;

• Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme;

• Përvetësimi i kundërligjshme i pasurisë me rastin e bastisjes dhe ekzekutimit të vendimit gjyqësor;

• Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose

i detyrimeve financiare.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Vlerësojnë tejkalimin e kufijve të autorizimeve zyrtare;

• Analizojnë veprat penale kundër detyrës zyrtare;

• Zhvillojnë hetim efektiv dhe kualifikim adekuat ligjor në raport me veprimet inkriminuese.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Agim Maliqi

Shqipdon Fazliu

  • 02 Tetor