E Drejta Ndërkombëtare për Refugjatët UNHCR-CRPK

E Drejta Ndërkombëtare për Refugjatët UNHCR-CRPK

Përshkrimi

• Parimet dhe politikat në lidhje me mbrojtjen e personave në nevojë për mbrojtje

ndërkombëtare;

• Zbatimi i legjislacionit vendor në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare për

mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve gjegjësisht me parimet e Konventës për Mbrojtjen e të

Drejtave të Refugjatëve e vitit 1951 dhe Protokollit të Saj të vitit 1967;

• Promovimi i parimeve dhe politikave në lidhje me mbrojtjen e personave të pa shtetësi për

mbrojtje ndërkombëtare gjegjësisht me parimet e Konventës së vitit 1954 në lidhje me

Statusin e Personave pa Shtetësi dhe Konventës së vitit 1961 mbi Zvogëlimin e Pashtetësisë;

• Zhvillimi dhe zbatimi i legjislacionit vendor në përputhje me parimet e së drejtës

ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të personave pa shtetësi.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë parimet dhe politikat në lidhje me mbrojtjen e personave në nevojë për mbrojtje

ndërkombëtare;

• Thellojnë aftësitë e tyre në zbatimin e legjislacionit vendor në përputhje me parimet e së

drejtës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve;

• Thellojnë aftësitë e tyre në zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit vendor në përputhje me

parimet e së drejtës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të Personave Pa Shtetësi.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Qarshia e Jupave

Qyteti: Gjakovë

Shteti:

Trajnues:

Enver Peci

Hasan Shala

Islam Sllamniku

Memli Ymeri

Mentor Seferi

  • 11-12 Tetor