Prishja e rendit dhe e qetësisë publike

Prishja e rendit dhe e qetësisë publike

Përshkrimi

• Kundërvajtjetkundër rendit dhe qetësisë publike;

• Sjellja arrogante dhe sulmi verbal;

• Mosveprimi sipas urdhrit të personit të autorizuar zyrtare sipas LRQP;

• Ndëshkimetpër kryesit e kundërvajtjeve prishje e rendit dhe qetësisë publike;

Objektivat

Pas përfundimit te këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Identifikojnë kundërvajtjet nga lëmia e rendit dhe qetësisë publike;

• Përkufizojnë qartë sjelljen arrogante dhe sulmin verbal;

• Aplikojnë drejt dispozitat ligjore nga lëmi i Rendit dhe Qetësisë Publike.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 11 Tetor