Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II

Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II

Përshkrimi

• Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut;

• Luftimi i rreziqeve të sigurisë virtuale: email, viruset dhe hakerat;

• Zbulimi dhe parandalimi i pastrimit të parave;

• Roli i forenzikës në zbulimin e krimit kibernetikë;

• Marrja e provave elektronike;

• Provat elektronike – procedura dhe praktika.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Vlerësojnë riskun potencial të krimit kibernetikë dhe zhvillonjnë teknikat për luftimin e tij;

• Menaxhojnë hetimet për krimin kibernetikë;

• Identifikojnë dhe parandalojnë më mirë veprat penale të kësaj natyre;

• Njohin tendencat e krimit kibernetikë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Kristal

Qyteti: Gjilan

Shteti:

  • 11 Tetor