Zgjidhja alternative e kontesteve - Arbitrazhi

Zgjidhja alternative e kontesteve - Arbitrazhi

Përshkrimi

• Shqyrtime të përgjithshme lidhur me Arbitrazhin dhe Ndërmjetësimin;

• Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit;

• Kontestimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit në procedurën e njohjes dhe ekzekutimit;

• Kontestimi i vendimeve të Tribunalit të Arbitrazhit dhe kërkesa për anulimin e tyre në

procedurë gjyqësore;

• Kompetencat e gjykatës për shqyrtimin e vlefshmërisë së marrëveshjes së arbitrazhit;

• Kompetencat e gjykatave lidhur me ndërmjetësimin;

• Marrëveshja për ndërmjetësim;

• Arritja e marrëveshjes në ndërmjetësim dhe përmbushja-ekzekutimi i saj;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Njohin kompetencat e gjykatës lidhur me arbitrazhin dhe ndërmjetësimin;

• Zbatojnë drejtë procedurën e njohjes dhe ekzekutimit të vendimeve të arbitrazhit si dhe

marrëveshjes për ndërmjetësim;

• Zbatojnë drejtë procedurën sipas kërkesës për anulimin e vendimit të arbitrazhit;

• Njohin procedurën dhe kompetencat e gjykatës për shqyrtimin e vlefshmërisë së

marrëveshjes së arbitrazhit;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ardi Shita

Mahir Tutuli

  • 16 Tetor