Masat për sigurimin e pranisë së të miturit në procedurë

Masat për sigurimin e pranisë së të miturit në procedurë

Përshkrimi

• Llojet e masave për sigurimin e pranisë së të miturit në procedurë;

• Rastet kur gjykata cakton masën e paraburgimit për të miturin;

• Kushtet ligjore që duhet plotësuar në rastet e caktimit të këtyre masave;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë drejtë rregullat me rastin zgjedhjes së masave për prezencën e të miturit në

procedurë;

• Përcaktojnë drejtë masën e kufizimit të lirisë;

• Vlerësojnë drejtë kohëzgjatjen e masave të privimit nga liria;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Nesrin Lushta

Ramadan Gashi

  • 17 Tetor