Përgjegjësia penale e personave juridik

Përgjegjësia penale e personave juridik

Përshkrimi

• Baza dhe kufiri i përgjegjësisë penale të personave juridik;

• Procedura ligjore për shqiptimin e sanksioneve kundër personave juridik;

• Llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj personave juridik;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë drejtë institutin e përgjegjësisë penale të personave juridik sipas ligjit;

• Kuptojnë në mënyrë të drejtë se në cilat raste dhe çfarë lloji të sanksioneve mund t’u

shqiptohen personave juridik;

• Interpretojnë drejtë normat ligjore përgjegjësinë penale të personave juridik;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hashim Çollaku

Ramadan Gashi

  • 18 Tetor