Shkathtësitë e përfaqësimit ne gjykim

Përshkrimi

• Fjala hyrëse duke përdorur teknikat adekuate;

• Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje;

• Marrja e tërthortë në pyetje dhe vënia në dyshim;

• Rimarrja në pyetje;

• Fjala përfundimtare;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Prezantojnë fjalën hyrëse duke përdorur teknikat adekuate;

• Zbatojnë marrjen në pyetje të drejtpërdrejtë;

• Prezantojnë provat të cilat vërtetojnë faktet para gjykatës;

• Zbatojnë parimet dhe rregullat e marrjes së tërthortë në pyetje;

• Zbatojnë vënien në dyshim përmes hapave (konfirmo, kredito, konfronto);

• Demonstrojnë rimarrjen në pyetje;

• Prezantojnë fjalën përfundimtare;

• Prezantojnë fjalën përfundimtare;

• Argumentojnë gjendjen faktike përmes provave të administruara në procedurë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Agron Qalaj

Valbona Haxhosaj

Sulltan Dobraj

Florin Vërtopi

  • 23-25 Tetor