Mjetet e jashtëzakonshme juridike në konflikti administrativ

Mjetet e jashtëzakonshme juridike në konflikti administrativ

Përshkrimi

• Procedurat me rastin e vendosjes me mjetet e jashtëzakonshme juridike;

• Dallimi në mes të mjeteve të jashtëzakonshme kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të

aktgjykimit, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë si dhe kërkesa për rishikim;

• Veprimet procedurale dhe vendimet lidhur me mjetet juridike të jashtëzakonshme në

konfliktet administrative;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Bëjnë dallimin në mes të mjeteve të jashtëzakonshme siç janë: Kërkesa për rishqyrtim të

jashtëzakonshëm të aktgjykimit, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë si dhe kërkesën për

rishikim;

• Analizojnë veprimet procedurale dhe vendimet lidhur me mjetet juridike në konfliktet

administrative;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Nebojsha Boriçiç

  • 23 Tetor