Shqyrtimi paraprak i padisë

Shqyrtimi paraprak i padisë

Përshkrimi

• Padia dhe përmbajtja e saj;

• Dispozita e Ligjit për Procedurën Kontestimore, për shqyrtimin paraprak të padisë;

• Veprimet dhe vendimete gjykatës në shqyrtimin paraprak të padisë;

• Llojet e vendimeve në këtë fazë të procedurës;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e LPK-së, lidhur me shqyrtimin paraprak të

padisë;

• Përcaktojnë veprimet për vendimet e gjykatës;

• Njohin dhe dallojnë vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

  • 13 Nëntor