Neni 6 i KEDNJ - drejta për një proces të rregullt

Përshkrimi

• E drejta për qasje në gjykatë;

• Afati i arsyeshëm për trajtimin e çështjes juridike;

• E drejta për informim;

• Prezumimi i pafajësisë;

• Koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes;

• Zgjedhja e mbrojtësit dhe ndihma ligjore falas;

• Thirrja dhe marrja në pyetje e dëshmitarëve;

• Ndihma falas nga një përkthyes;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Njohin kriteret të cilat janë paraparë në nenin 6 të KEDNJ për një proces të drejtë e të

rregullt;

• Analizojnë drejtë dispozitën e nenit 6 të KEDNJ;

• Njohin efektet që dalin nga neni 6 i KEDNJ;

• Integrojnë këto parime në rastet praktike në gjykatë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Sevdije Morina

Islam Sllamniku

  • 14 Nëntor