Masat për sigurimin e prezencës se të pandehurit në procedure penale

Përshkrimi

• Kushtet ligjore-bazat për caktimin e masave për sigurinë e pranisë së të pandehurit në

procedurë;

• Paraburgimi dhe arsyetimi i aktvendimit për caktimin për paraburgim;

• Paraburgimi dhe masat tjera në raport me të drejtat dhe liritë e njeriut.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Vlerësojnë drejtë elementet për përcaktimin e masave për sigurimin e pranisë së të

pandehurit në procedure;

• Zbatojnë parimet bazë lidhur me këto masa;

• Hartojnë dhe arsyetojnë mjaftueshëm vendimet për shqiptimin e këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Holger Karitzky

  • 15 Nëntor