Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave Sesioni III

Përshkrimi

• Bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar për luftimin e pastrimit të parave;

• Shkuarja në gjyq - paraqitja e rastit;

• Zgjidhjet e mundshme alternative;

• Masat për parandalimin e pastrimit të parave.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Klasifikojnë veprat penale të shpëlarjes së parave;

• Krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së;

• Njohin dhe analizojnë punën e institucioneve financiare dhe obligimet që i kanë këto

institucione në luftimin e kësaj dukurie;

• Përdorin teknikat e ekzaminimit të mashtrimeve tek pastrimi i parave;

• Njohin format e bashkëpunimit ndërkombëtar;

• Analizojnë paraqitjen e rastit në gjykatë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Besim Kelmendi

Behar Xhema

  • 06-07 Dhjetor