Neni 8 i KEDNJ - e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare

Përshkrimi

• Respektimi i jetës private e familjare, vendbanimi dhe korrespodenca e tij;

• Ndërhyrja e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me ligj;

• Domosdoshmëria për ndërhyrje në këtë të drejtë në një shoqëri demokratike;

• Të drejtat për jetë personale dhe dokumentet personale;

• Të drejtat e homoseksualëve;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Njohin kriteret të cilat janë paraparë në nenin 8 të Konventës për respektimin e jetës private,

jetës familjare dhe korrespodencës;

• Zbatojnë të drejtën e paraparë sipas këtij neni për konceptin e të drejtës për tu martuar,

krijuar familje dhe për barazi të bashkëshortëve;

• Analizojnë drejtë dispozitën e nenit 8 të KEDNJ;

• Vlerësojnë kushtet e mjedisit dhe respektimi i të drejtave të garantuara sipas Nenit 8.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emine Kaçiku

Biljana Rexhiq

  • 11 Dhjetor