Veprat penale kundër ekonomisë

Përshkrimi

• Masat për parandalimin ekonomisë joformale;

• Roli i gjyqësorit dhe prokurorit në luftimin e këtyre veprave;

• Nocioni i personit përgjegjës

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë drejt dispozitat ligjore lidhur me veprat penale kundër ekonomisë;

• Avancojnë njohuritë për këto lloje të veprave penale;

• Dallimit të personit përgjegjës në institucione publike dhe në mes personit përgjegjës

kompani private.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hamdi Ibrahimi

Shqipdon Fazliu

  • 12 Dhjetor