Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

Përshkrimi

• Amësia dhe atësia;

• Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në procedurën e kundërshtimit dhe vërtetimit të atësisë apo

amësisë;

• Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e dhunës në familje;

• Parimi i interesit më të lartë të fëmijës;

• Mënyrat dhe metodat e komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Analizojnë dispozitat ligjore lidhur me atësinë dhe amësinë;

• Zbatojnë parimin e interesit më të lartë të fëmijës;

• Aplikojnë drejtë mënyrat dhe metodat e komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurën

gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 13-14 Dhjetor