Moduli 6 Integriteti dhe sjelljet etike-Nëmoduli 2 Sjellja brenda dhe jashtë zyrës Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

Moduli 6 Integriteti dhe sjelljet etike-Nëmoduli 2 Sjellja brenda dhe jashtë zyrës Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

Përshkrimi

Zbatojnë parimet dhe normat etike brenda dhe jashtë zyrës

Objektivat

Kuptojnë rastet kur kemi tdë bëjmë me shkelje të parimeve dhe normave të sjelljes etike

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Besim Kelmendi

Ramadan Gashi

  • 13 Nëntor