Puna në ekip dhe sjelljet sociale

Puna në ekip dhe sjelljet sociale

Përshkrimi

Prioritizojnë aktivitetet adekate për punë ekipore

Objektivat

Vlerësojnë rregullat dhe teknikat e punës ekipore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Jupa

Astrit Hoti

  • 14 Dhjetor