Shqyrtimi paraprak i padisë

Përshkrimi

·         Vlerësimi i padisë;

·         Veprimet e gjykatës në këtë fazë të procedurës;

·         Vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;

Objektivat

·         Vlerësojnë përmbushjen e prezumimeve procedurale për zhvillimin e drejtë të procedurës kontestimore;

·         Identifikojnë vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;

·         Ndërmarrin veprimet dhe vendimet adekuate në këtë fazë të procedurës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Zenel Leku

  • 21 Janar