Procedurat alternative

Përshkrimi

  • ·         Roli dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me referimin e rasteve në ndërmjetësim.

·         Roli dhe përgjegjësia që ka ndërmjetësuesi në raport me palët e përfshira në kontest gjatë mbajtjes së seancës të ndërmjetësimit.

·         Marrëveshjet për ndërmjetësim.

·         Përmbarimi i marrëveshjeve të arritura ne procedurën e ndërmjetësimit.

Objektivat

·         Identifikojnë dispozitat e procedurës alternative;

·         Vlerësojnë nevojën e zgjidhjes së lëndëve përmes procedurave alternative;

·         Zbatojnë procedurat alternative;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Shqipdon Fazliu

Kreshnik Radoniqi

  • 24-25 Janar