Personat juridik si kryes të kundërvajtjes

Përshkrimi

·         Baza ligjore për mënyrën e zhvillimit të procedurë kundërvajtëse ndaj subjekteve afariste si persona juridik;

·         Kur konsiderohen përgjegjës subjektet afariste si persona juridik, përgjegjësia e personit përgjegjës të personit juridik, dhe rastet kur personi përgjegjës i personit juridik nuk mbanë përgjegjësi;

·         Kush konsiderohet person përgjegjës në personin juridik?

·         Zhvillimi i procedurës ligjore ndaj subjekteve afariste si biznese individuale.

Objektivat

·         Bëjnë dallimin mes subjekteve afariste si biznese individuale në raport me personat juridik (SH.A. dhe SH.P.K.) si dhe personin përgjegjës të personit juridik;

·         Zhvillojnë drejt dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje ndaj personave juridik dhe personave përgjegjës të personave juridik;

·         Zhvillojnë drejt dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje ndaj subjekteve afariste si biznese individuale;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 28 Janar