Porogram i Specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteve profesionale në luftën e shperlarjes se parave - Sesioni I

Përshkrimi

Cilët janë faktorët për identifikimin e ekonomisë joformale? Cili është roli i NJIF-it? Ku qëndron raporti I legjislacionit vendor me atë të BE-së?

Trajnimi do të fokusohet në adresimin e këtyre dilemave dhe pyetjeve të ngritura duke analizuar në hollësi legjislacionin vendor dhe atë të BE-së përfshirë dhe praktikat më të mira.

 

Objektivat

  • Klasifikojnë veprat penale të shpëlarjes së parave;

Krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së;

  • Njohin dhe analizojnë punën e institucioneve financiare dhe obligimet që i kanë këto institucione në luftimin e kësaj dukurie;
  • Përdorin teknikat e ekzaminimit të mashtrimeve tek pastrimi i parave;
  • Njohin format e bashkëpunimit ndërkombëtar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Kristal

Qyteti: Gjilan

Shteti:

Trajnues:

Besim Kelmendi

Behar Xhema

  • 30-31 Janar