Porogram i Specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteve profesionale në luftën e shperlarjes se parave - Sesioni I

Porogram i Specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteve profesionale në luftën e shperlarjes se parave - Sesioni I

Përshkrimi

Cilët janë faktorët për identifikimin e ekonomisë joformale? Cili është roli i NJIF-it? Ku qëndron raporti I legjislacionit vendor me atë të BE-së?

 

Trajnimi do të fokusohet në adresimin e këtyre dilemave dhe pyetjeve të ngritura duke analizuar në hollësi legjislacionin vendor dhe atë të BE-së përfshirë dhe praktikat më të mira.

 

Objektivat

  • Klasifikojnë veprat penale të shpëlarjes së parave;
  • Krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së;
  • Njohin dhe analizojnë punën e institucioneve financiare dhe obligimet që i kanë këto institucione në luftimin e kësaj dukurie;
  • Përdorin teknikat e ekzaminimit të mashtrimeve tek pastrimi i parave;

Njohin format e bashkëpunimit ndërkombëtar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: