Përgjegjësia penale e personave juridik

Përshkrimi

Çfarë është përgjegjësia penale e personave juridik? Cili është kufiri i kësaj përgjegjësie? Cilat janë sanksionet që mund të shqiptohen ndaj personave juridik?

 

Ky program trajnimi, adreson pyetjet duke analizuar institutin e përgjegjësisë penale të personave juridike si dhe dispozitat ligjore që i referohen këtij instituti përmes rasteve praktike.

Objektivat

·         Zbatojnë drejtë institutin e përgjegjësisë penale të personave juridik sipas ligjit;

·         Kuptojnë në mënyrë të drejtë se në cilat raste dhe çfarë lloji të sanksioneve mund t’u shqiptohen personave juridik;

·         Interpretojnë drejtë normat ligjore përgjegjësinë penale të personave juridik;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hashim Çollaku

Ramadan Gashi

  • 04 Shkurt