Shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës në procedurën penale

Përshkrimi

·         Shqyrtim gjyqësor;

·         Provat ne procedurën penale dhe ligjshmëria e provave;

·         Deklarata e të pandehurit si provë;

·         Provat e pranueshme;

·         Deklarata e dëshmitarit;

·         Provat e pa-pranueshme;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 ·      Aplikojnë drejtë dispozitat për udhëheqjen e shqyrtimit  gjyqësor;

·     Zbatojnë drejtë radhën e marrjes në pyetje të dëmtuarve, dëshmitarë dhe ekspertëve;

·      Identifikojnë rastet e marrjes së provës së re gjatë shqyrtimit gjyqësor;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Agim Maliqi

Shqipdon Fazliu

  • 25 Mars