Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile

Përshkrimi

·         Korniza ligjore vendore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;

·         Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile (Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 650/2012, 4/2009);

·         Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;

Objektivat

·         Avancojnë njohuritë rreth bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për çështjet civile;

·         Zbatojnë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtarë bashkëpunimin ndërkufitar në çështjet civile;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 27 Mars