Të drejtat e pronësisë industriale – Markat tregtare

Përshkrimi

Objektivat

·         Kuptimin e markës tregtare dhe nevojën për mbrojtje juridike;

·         Llojet e markave tregtare dhe mbrojtja juridike që ato gëzojnë;

·         Të drejtat e titullarëve të markave tregtare;

·         Mënyrat e regjistrimit dhe humbja e të drejtës nga marka tregtare;

·         Mënyrat dhe kriteret e vlerësimit në rastet kur titullari pretendon për shkelje të markës së tij tregtare;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 29 Mars