Fillimi dhe zhvillimi i procedurës kundërvajtëse

Përshkrimi

·         Paraqitja e të dhënave përmbledhëse lidhur me fillimin dhe zhvillimin e procedurës për kundërvajtje,

·         Kushtet për përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve për kundërvajtje,

·         Përgjegjësia kundërvajtëse dhe masat e veçanta të kundërvajtjes,

·         Procedura për të mitur,

·         Veprimet e gjykatës pas pranimit të kërkesës për fillimin e procedurës

Objektivat

·         Identifikojnë plotësimin e kushteve ligjore për fillimin dhe zhvillimin e procedurës për kundërvajtje,

·         Zbatojnë drejt dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me fillimin dhe zhvillimin e procedurës për kundërvajtje,

·         Zbatojnë drejt procedurën për kundërvajtje ndaj të miturve,

·         Dallojnë provat e pranueshme nga ato të pa pranueshme,

·         Aplikojnë drejt sanksionet për kundërvajtje.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 02 Prill