Mundësia hetuese e veçantë

Përshkrimi

·         Veprimi hetimor i mundësisë hetuese të veçantë;

·         Mënyra e zbatimit të këtij veprimi hetimor;

·         Rëndësia e veprimit hetimor të mundësisë hetuese të veçantë;

·         Pranueshmëria e provës së marrë përmes mundësisë hetuese të veçantë;

Objektivat

·         Identifikojnë rëndësinë e veprimit hetimor të mundësisë hetuese të veçantë;

·         Bëjnë dallimin në mes të marrjes në pyetje si provë, deklaratës në procedurë penale si provë dhe mundësisë hetuese të veçantë si prove;

               Vlerësojnë se kur dhe si zhvillohet seanca e mundësisë hetuese të veçantë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hashim Çollaku

Agron Qalaj

  • 04 Prill