Lejimi i përmbarimit dhe vendosja sipas prapësimit

Përshkrimi

Objektivat

·         Vlerësojnë drejtë se për cilat raste gjykata e shkallës së parë ka kompetencë ekskluzive për vendosje sipas propozimit për përmbarim;

·         Vlerësojnë se në bazë të cilit dokument përmbarues gjykata e shkallës së parë si organ përmbarues mund të vendos lidhur me propozimin për përmbarim;

·         Zbatojnë procedurën e përmbarimit nga organi përmbarues tek rastet e kthimit të punëtorit në punë dhe dorëzimin e fëmijës prindit, personit tjetër apo institucionit të cilit i është besuar fëmija në ruajtje, mbajtje dhe edukim.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

Zenel Leku

  • 16 Maj