Masat edukative dhe dënimet ndaj të miturve

Përshkrimi

cilat janë kushtet të cilat duhet plotësuar që të miturit t’i shqiptohet masa edukuese apo dënimi ndaj të miturit; cilat janë llojet dhe kohëzgjatja e masave edukuese apo dënimeve dhe si të saktësojnë efektet e zbatimit të masave apo dënimeve?

Objektivat

·         Kushtet të cilat duhet plotësuar që të miturit t’i shqiptohet mase edukuese apo dënimi ndaj të miturit;

·         Interpretojnë  llojet dhe kohëzgjatjen e masave edukuese apo dënimeve;

·         Saktësojnë efektet e zbatimit të masave apo dënimeve;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rasim Rasimi

Ramadan Gashi

  • 28 Maj