Përgjegjësia penale

Përgjegjësia penale

Përshkrimi

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që:

 

-          Analizojnë elementet e veprës penale;

-          Thellojnë njohurit rreth përgjegjësisë penale;

-          Zgjerojnë njohurit lidhur me funksioni dhe sistemin e sanksioneve penale si dhe karakteristikat kryesore të ekzekutimit të vendimeve.

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Blerim Isufaj

  • 17 Janar