Veprat penale nga kapitulli XXVII

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e veçantë

Përshkrimi

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 

-          Njoftohen me veprat penale të parapara nga kapitulli XIV deri XXXV

-          Dallojnë elementet e veprave penale për çdo vepër veç e veç,

-          Identifikojnë se kush mund të jetë kryes i veprave penale,

-          Analizojnë se cilat vepra penale kryhen me dashje e cilat nga pakujdesia,

-          Identifikojnë ngjashmëritë dhe dallimet tek veprat penale të të njëjtit kapitull,

-          Njohin se cilat vepra penale ndiqen sipas detyrës zyrtare.

 

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Reshat Millaku

  • 17 Janar