Akti administrativ, mjetet juridike dhe ekzekutimi i vendimit

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta Administrative

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni trajnues do të trajtohet akti administrativ dhe kontrata kolektive, mjete juridike dhe ekzekutimi i vendimit përfundimtar administrativ.

 

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që:

 

·         Zgjerojnë njohurit lidhur me aktit  administrativ  e duke përfshi formën dhe strukturën, pastaj paligjshmërinë e tij, anulimin dhe shfuqizimin si dhe kuptimin e  kontratës kolektive.

·         Thellojnë njohurit për mjetet juridike në procedurën administrative, ankesa efektet e saja dhe procedura e shqyrtimit, pastaj kundërshtimi si dhe rihapjen e procedurës administrative.

·         Zbatojnë drejtë procedurën e ekzekutimit të vendimit përfundimtar administrativ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Enver Peci

  • 16 Maj