Nocioni akti palët dhe kompetenca në konfliktin administrativ

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta Administrative

Përshkrimi

Në këtë sesion trajnim do të trajtohet konflikti administrativ, akti administrativ ndaj të cilit zhvillohet konflikt  administrativ dhe palët dhe kompetenca e gjykatës.

 

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 

·         Njohin nocionet dhe institucionet themelore të procedurës së konfliktit administrativ;

·         Dallojnë nocionet dhe institucionet themelore të konfliktit administrativ në mes veti por edhe të bëjnë krahasimin dhe ti dallojnë në procedurat tjera gjyqësore;

·         Zgjerojnë njohurit lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me kompetencën e gjykatave për zgjidhjen e konfliktit administrativ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Enver Peci

  • 17 Maj