Marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet prezantimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë, shqyrtimi gjyqësor sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe sistemet juridike që aplikojnë këtë institute.

Objektivat

Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:

 

-          Zgjerojnë njohurit rreth instituti të marrëveshjes për pranimin e fajësisë;

-          Aplikojnë marrëveshjen për pranimin e fajësisë;

-          Analizojnë sistemet juridike që aplikojnë këtë institut.

-          Hartojnë marrëveshje për pranimin e fajësisë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Haxhi Dërguti

  • 24 Janar