Kontrollimi i banesës dhe personit, kuptimi dhe hapat që duhet ndërmarr

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Ekspertiza dhe analizat

Përshkrimi

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin e ekspertimit, nevojat e caktimit dhe objektin e tij, si ai organizohet nëpër stade të  ndryshme të procedurës penale dhe cilat kanë qenë llojet ma të njohura të ekspertimit nëpër kohë të ndryshme, çfarë ato mundë të jenë dhe shkaqet për shkak të cilave ato mund të përsëriten, edhe atë për shkak se kjo provë edhe sot zënë një vend të veçante në sistemin e provave të çdo vendi bashkëkohor.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 

-          përshkruajnë ekspertimin si veprim procedura penale;

-          bëjnë dallimin në mes ekspertit, ekspertimit dhe ekspertizës;

-          njohin vlerën provuese të ekspertizës;

-          përshkruajnë llojet ma të shpeshta të ekspertimit   dhe shkaqet për të cilat ai mundë të përsëritet;

-          caktojnë dhe organizojnë atë nëpër stade të ndryshme të procedurës penale etj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ismet Ukshini

  • 14 Shkurt