Marrja në pyetje e dëshmitarëve në shqyrtimin gjyqësor

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Dëshmitarët dhe të dëmtuarit

Përshkrimi

Duke marr parasysh mjaft risi që ka sjellë Kodi i ri i Procedurës Penale i cili pafilluar të zbatohet nga një janari i vitit 2013, konsideroj se trajtimi i marrjes në pyetje të dëshmitarëve në shqyrtimin gjyqësor meriton një tretman të veçantë sa i përket dëshmitarëve, sepse futja e teknikave të reja të marrjes në pyetje të dëshmitarëve shtron nevojën e përgatitjes sa më të mirë të prokurorëve dhe gjyqtarëve për shqyrtimin gjyqësor.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që:

 

-          Zbatojnë teknikat se si merren në pyetje dëshmitarët në shqyrtimin gjyqësor;

-          Analizojnë se cila është radhitja e marrjes në pyetje;

-          Zbatojnë teknikat e marrjes në pyetje gjatë shqyrtimit gjyqësor;

-          Përshkruajnë  rastet kur mund të shfrytëzohen deklaratat apo marrjet në pyetje gjatë procedurës paraprake.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 27 Mars