Ndërprerja e parashkrimit për shkak të kryerjes së veprës tjetër penale

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Parashkrimi

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtohet ndërprerja e parashkrimit  për shkak të kryerjes së veprës penale të re si dhe parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të:  

- Identifikojnë rastet e këtij lloji të parashkrimit si dhe 
- Njohin parashkrimin absolut të ndjekjes penale. 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 24 Janar