Parashkrimi e ekzekutimit të dënimit

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Parashkrimi

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtohet çështja e parashkrimit të ekzekutimit të dënimit.

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të:

 

  • Identifikojnë rastet e parashkrimit të dënimit.
  • Të kuptojnë ndërprerjen dhe ndaljen e parashkrimit të ekzekutimit të dënimit.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 15 Janar