Shqyrtimi fillestar

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Shqyrtimi fillestar, i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

Përshkrimi

Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP)[1] me një nuëmr të konsiderueshëm të dispozitave ligjore e rregullon shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor. Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë janë institute të reja që janë parashikuar në KPP. Gjatë shqyrtimit fillestar, të pandehurit i ipet mundësia që të deklarohet lidhur më aktakuzën dhe veprën penale të cilën akuzohet

Objektivat

-          Zgjerojnë njohuritë lidhur me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor;

-          Krijojnë ide të qarta për mënyrën e menaxhimit të situatave që paraqiten gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor;

-          Jenë të gatshëm që ti kryejnë me sukses përgatitjet për shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin gjyqësor;

-          Shpjegojnë rastet kur publiku duhet të përjashtohet nga shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor;

-          Aplikojnë në mënyrë të drejtë dispozitat e KPP gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor;

-          Evitojnë disa nga dilemat eventuale që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor;

-          Përshkruajnë rrjedhën e shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor dhe

Shpjegojnë në mënyrë të drejtë procedurën e provave gjatë shqyrtimit gjyqësor

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Afrim Shala

  • 22 Korrik