Lëvizja dhe qëndrimi i të huajve si dhe procedurat ligjore ndaj tyre në Republikën e Kosovës

Përshkrimi

• Hyrja në territorin e Kosovës, dalja prej saj si dhe qëndrimi i të huajve në Republikën e

Kosovës;

• Procedura ligjore e mbajtjes dhe dëbimit të të huajve nga Republika e Kosovës konform

Ligjit për të Huajt, nr.04/4-217;

• Qëndrimi i paligjshëm, kthimi dhe dëbimi i të huajve.

Objektivat

Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje që të:

• Interpretojnë dispozitat mbi hyrjen në territorin e Kosovës, dalja prej saj si dhe qëndrimin e

të huajve në Republikën e Kosovës;

• Vlerësojnë drejtë zbatimin e procedurës ligjore të mbajtjes dhe dëbimit të të huajve nga

Republika e Kosovës konform Ligjit për të Huajt;

• Zbatojnë drejt dispozitat procedurale lidhur me qëndrimin e paligjshëm, kthimin dhe

dëbimin e të huajve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Restorant Rron

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Memli Ymeri

Gazmend Camaj

  • 03 Dhjetor