Program i Specializuar – Trajnimi në Forcimin e Kapaciteteve profesionale në Luftimin e Krimit Kibernetik (Sesioni III)

Përshkrimi

Bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar në luftën kundër krimit kibernetikë; Skemat e

kurdisjes së ofertave;

• Mundësitë e ndjekjes së suksesshme të e-krimit ndërkombëtar dhe krimit kibernetikë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Vlerësojnë riskun potencial të krimit kibernetikë dhe zhvillojnë teknikat për luftimin e tij;

• Menaxhojnë hetimet për krimin kibernetikë;

• Identifikojnë dhe parandalojnë më mirë veprat penale të kësaj natyre;

• Njohin tendencat e krimit kibernetikë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Dukagjini

Qyteti: Pejë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ikramije Bojaxhiu

Fadil Avdyli

Agron Ferizi

  • 04-05 Dhjetor