Mjetet e goditjes në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovë

Përshkrimi

• Ankesa si mjet i vetëm i goditjes;

• Kufijtë e shqyrtimit të ankesës;

• Afatet për paraqitjen e ankesës;

• Mjetet e jashtëzakonshme juridike.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me kufijtë e ekzaminimit të ankesës;

• Vlerësojnë se cilat janë afatet ligjore për paraqitjen e ankesës;

• Vlerësojnë se çka duhet të përmbaj një ankesë/apel.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sahit Sylejmani

  • 04 Dhjetor