Përmbarimi i vendimeve gjyqësore në çështjet familjare dhe kontestet e punës

Përshkrimi

• Organi përmbarues dhe kompetenca e tij;

• Vendimet e organit përmbarues dhe përmbajtja e tyre;

• Baza juridike për caktimin e përmbarimit tek rastet e kthimit të punëtorit në punë dhe dorëzimit

të fëmijës;

• Veprimet e organit përmbarues dhe mënyra e zbatimit të përmbarimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Vlerësojnë drejtë se për cilat raste gjykata e shkallës së parë ka kompetencë ekskluzive për

vendosje sipas propozimit për përmbarim; 

• Vlerësojnë se në bazë të cilit dokument përmbarues gjykata e shkallës së parë si organ

përmbarues mund të vendos lidhur me propozimin për përmbarim;

• Zbatojnë procedurën e përmbarimit nga organi përmbarues tek rastet e kthimit të punëtorit

në punë dhe dorëzimin e fëmijës prindit, personit tjetër apo institucionit të cilit i është besuar

fëmija në ruajtje, mbajtje dhe edukim.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Garden

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

Lumni Sallauka

  • 05 Dhjetor