Procedura penale para fillimit të hetimit

Përshkrimi

• Burimi i informacionit;

• Klasifikimi i informacionit;

• Shndërrimi i informacionit në provë të artikulueshme;

• Pranueshmëria e informacioneve dhe provave në procedurë penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Identifikojnë burimin e informacioneve dhe të ndërtojnë standardin e dyshimit të arsyeshëm;

• Bëjnë dallimin në mes të informacioneve, provave relevante, të besueshme dhe fuqisë

provuese të tyre;

• Vlerësojnë se kur dhe si informacionet shndërrohen në prova të pranueshme në procedurë

penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

Kujtim Munishi

  • 11 Dhjetor