E drejta për jetë private, jetë familjare, të vendbanimit dhe korrespodencës për tu martuar dhe krijuar familje dhe barazi të bashkëshortëve – Neni 8 i KEDNJ

Përshkrimi

• Nocioni dhe natyra juridike e jetës private;

• Kuptimi dhe natyra juridike e jetës familjare;

• Privatësia, korrespodenca dhe vendbanimi-përgjimi dhe mbledhja e të dhënave;

• Ndërhyrja e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me

ligj.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:

• Të kuptojnë nocionin dhe natyrën juridike të jetës private;

• Të njihen me kriteret e KEDNJ lidhur me privatësinë, korrespodencën dhe vendbanimin, përgjimin

si dhe mbledhjen e të dhënave;

• Të zbatojnë drejtë dispozitat e nenit 8 lidhur me ndërhyrjen e autoritetit publik në ushtrimin

e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me ligj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Emine Kaçiku

Sevdije Morina

  • 12 Dhjetor