Aktgjykimi në procedurën kundërvajtëse

Përshkrimi

• Aktgjykimi dhe arsyetimi ligjor;

• Vendosja me aktvendim;

• Dorëzimi i rregullt i aktgjykimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Hartojnë drejt dispozitivin dhe arsyetimin ligjor të tij;

• Identifikojnë llojet e aktgjykimeve, dhe mënyrën e arsyetimit të tyre;

• Njohin mënyrën ligjore të dorëzimit të shkresave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 13 Dhjetor