Shkathtësitë e buta

Përshkrimi

• Menaxhimi i kohës;

• Prioritizimi i aktiviteteve;

• Teknikat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës;

• Marrëdhëniet ndër njerëzore dhe ndër kolegiale në punë;

• Shkathtësitë relevante për komunikim;

• Përdorimi i sistemeve dhe të pajisjeve të TI-së.

Objektivat

Pas përfundimit te këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Zbatojnë punën ekipore në realizimin e aktiviteteve në kuadër të mandatit të tyre;

• Zotërojnë aftësitë e zhvillimit të marrëdhënieve të qëndrueshme;

• Menaxhojnë mirë kohen;

• Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës;

• Aftësohen të menaxhojnë mirë konfliktet dhe problemet;

• Zhvillojnë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz;

• Zhvillojnë dëgjimin aktiv;

• Përdorin dhe menaxhojnë në mënyrë efikase përdorimin pajisjeve dhe sistemeve të IT-së.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Villa Gërmia

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

Nexhat Haziri

  • 10-11 Dhjetor